நாடாளுமன்றுக்கு தெரிவான 196 பேரின் விவரங்கள்.

நாடாளுமன்றுக்கு தெரிவான 196 பேரின் விவரங்கள்.

நடைபெற்று முடிந்த 2020 ஆம் ஆண்டு பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கான அனைத்து மாவட்டங்களுக்குமான விருப்பு வாக்கு விபரங்கள் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளன. அத...

நடைபெற்று முடிந்த 2020 ஆம் ஆண்டு பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கான அனைத்து மாவட்டங்களுக்குமான விருப்பு வாக்கு விபரங்கள் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

அதன் அடிப்படையில் தேர்தலில் போட்டியிட்ட பாராளுமன்றத்திற்கு மாவட்ட ரீதியாக தெரிவு செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்களின் விபரங்கள் பின்வருமாறு,

01. யாழ் மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி
அங்கஜன் ராமநாதன் - 36,365 வாக்குகள்

இலங்கை தமிழரசு கட்சி
சிவஞானம் ஶ்ரீதரன் - 35,884 வாக்குகள்
எம்.ஏ சுமந்திரன் - 27,834 வாக்குகள்
தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் - 23,840 வாக்குகள்

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி
டக்லஸ் தேவனந்தா - 32,146 வாக்குகள்

அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ்
கஜேந்திர குமார் பொன்னம்பலம் - 31,658 வாக்குகள்

தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி
சி.வி விக்னேஸ்வரன் - 21,554 வாக்குகள்

02. வன்னி மாவட்டம்

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
ரிஷாட் பதியுதீன் - 28,203 வாக்குகள்

இலங்கை தமிழரசு கட்சி
சார்ல்ஸ் நிர்மலநாதன் - 25,668 வாக்குகள்
செல்வம் அடைகலநாதன் - 18,563 வாக்குகள்
யோகராஜலிங்கம் - 15,190 வாக்குகள்

ஶ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி
காதர் மஸ்தான் - 13,454 வாக்குகள்

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி
குலசிங்கம் திலீபன் - 3,203 வாக்குகள்

03. திருகோணமலை மாவட்டம்

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
எஸ்.எம் தௌபீக் - 43, 759
இம்ரான் மஹ்ரூப் - 39,029

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
கபில நுவன் அத்துகோரல - 30, 056

இலங்கை தமிழரசு கட்சி
ஆர்.சம்பந்தன் - 21, 422

04. மட்டக்களப்பு மாவட்டம்

தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள்
சிவனேசதுறை சந்திரகாந்தன் - 54,198

இலங்கை தமிழரசு கட்சி
சாணக்யா ராஹுல் - 33,332
கோவிந்தன் கருணாகரன் - 26, 382
ஶ்ரீங்கா பொதுஜன பெரமுன
சதாசிவம் வியாழேந்திரன் - 22,218

ஶ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ்
அஹமட் செய்னுலாப்தீன் நசீர் - 17,599

05. திகாமடுல்ல மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
விமலவீர திஸாநாயக்க - 63,594
டீ.சி வீரசிங்க - 56,00
திலக் ராஜபக்ஷ 54,203

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
எம்.எச்.எம் ஹரீஸ் - 36,850
பைஸல் காசிம் -29,423
தேசிய காங்கிரஸ்
ஏ.எச்.எம் அதாவுல்ல - 35,697

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ்
மொஹமட் முஸரப் -18,389

06. கண்டி மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
திலும் அமுனுகம - 171,758
மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே - 161,471
லொஹன் ரத்வத்த - 140,917
அநுராத ஜயரத்ன - 140,798
கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல - 110,832
வசந்த யாபா பண்டார - 108,940
குணதிலக ராஜபக்ஷ - 49,317
உதயன சாமிந்த கிரிந்திகொட - 39,904

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
ரவூப் ஹக்கீம் - 83,398
அப்துல் ஹலீம் - 71,063
எம். வேலுகுமார் - 57,445
லக்ஷமன் கிரியெல்ல - 52,311

07. நுவரெலியா மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
ஜீவன் தொண்டமான் - 109,155 வாக்குகள்
சீ.பீ ரத்நாயக்க - 70,871 வாக்குகள்
எஸ்.பீ திஸாநாயக்க - 66,045 வாக்குகள்
மருதபாண்டி ரமேஸ்வரன் - 57,902 வாக்குகள்
நிமல் பியதிஸ்ஸ - 51,225 வாக்குகள்

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
பழனி திகாம்பரம் - 83,392 வாக்குகள்
வேலுசாமி இராதாகிருஸ்ணன் - 72,167 வாக்குகள்
மயில்வாகனம் உதயகுமார் - 68,119 வாக்குகள்

08. பதுளை மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
நிமல் சிறிபால த சில்வா - 1,41,901
சுதர்ஷன தெனிபிட்டிய - 71,766
தேனுக விதானகமகே - 68,338
சாமர சம்பத் தஸநாயக்க - 66,393
டிலான் பெரேரா - 53,081
ஜானக திஸ்ஸகுட்டியாராச்சி - 50,151

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
வடிவேல் சுரேஸ் - 49,762
அரவிந்தகுமார் - 45,491
சமிந்த விஜேசிறி - 36,291

09. காலி மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
ரமேஷ் பத்திரன - 205,814 வாக்குகள்
சம்பத் அத்துகோரல - 128,331 வாக்குகள்
மொஹன் சில்வா - 111,626 வாக்குகள்
சந்திம் வீரக்கொடி - 84,984 வாக்குகள்
இசுறு தொடங்கொட - 71,266வாக்குகள்
ஷான் விஜயலால் த சில்வா - 67,793 வாக்குகள்
கீதா குமாரசிங்க - 63,357வாக்குகள்

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
கயந்த கருணாதிலக - 50,097 வாக்குகள்
மனூஷ நாணயக்கார - 47,399 வாக்குகள்

10. மாத்தறை மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
நிபுன ரணவக்க - 131,010 வாக்குகள்
கருணாதாஸ கொடிதுவக்கு - 114,319 வாக்குகள்
டலஸ் அழகப்பெரும - 103,534 வாக்குகள்
காஞ்சன விஜசேகர - 96,033 வாக்குகள்
மஹிந்த யாப்ப அபேவர்தன - 80,595 வாக்குகள்
வீரசுமன வீரசிங்க - 77,968 வாக்குகள்

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
புத்திக பத்திரன - 44,839 வாக்குகள்

11. ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
நாமல் ராஜபக்ஷ - 166,660
டி.வி ஷானக்க - 128,805
மஹிந்த அமரவீர - 123,730
சமல் ராஜபக்ஷ - 85,330
உபுல் கலப்பத்தி - 63,369
அஜித் ராஜபக்ஷ - 47,375

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
திலிப் வெதாராச்சி - 25,376

12. பொலன்னறுவ மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
மைத்திரிபால சிறிசேன - 111,137 வாக்குகள்
ரொஷான் ரணசிங்க - 90,615 வாக்குகள்
சிறிபால கம்லத் - 67,917 வாக்குகள்
அமரகீர்த்தி அதுகோரல - 45,939 வாக்குகள்

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
கிங்ஸ் நெல்சன் - 22,392 வாக்குகள்

13. மொனராகல மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
சசீந்திர ராஜபக்ஷ - 104,729 வாக்குகள்
குமாரசிறி ரத்னாயக்க - 91,530 வாக்குகள்
விஜித பெருகொட - 68,984 வாக்குகள்
ஜகத் புஷ்பகுமார - 66,176 வாக்குகள்
கயாஷான் விஜேசிங்க - 45,384 வாக்குகள்

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
தர்மசேன விஜேசிங்க - 20,662 வாக்குகள்

14. மாத்தளை மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
ஜனக பண்டார தென்னகோன் - 73,296 வாக்குகள்
நாலக பண்டார கோட்டோகொட - 71,404 வாக்குகள்
பிரமித பண்டார தென்னகோன் - 67,776 வாக்குகள்
ரோஹண திஸாநாயக்க - 50,368 வாக்குகள்

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
ரோஹினி குமாரி கவிரத்ன - 27,587 வாக்குகள்

15. கேகாலை மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
கனக ஹேரத் - 128,592 வாக்குகள்
ரஞ்சித் சியாபலாபிட்டிய - 103,300 வாக்குகள்
தாரக பாலசூரிய - 96,763 வாக்குகள்
ராஜிகா விக்ரமசிங்க - 68,802 வாக்குகள்
துஷ்மன்த மித்ரபால - 58,306 வாக்குகள்
சுதத் மஞ்சுல - 45,970 வாக்குகள்
உதயகாந்த குணதிலக - 46,628 வாக்குகள்

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
கபீர் ஹசீம் - 58,716 வாக்குகள்
சுஜித் சஞ்சய - 28,082 வாக்குகள்

16. கண்டி மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
திலும் அமுனுகம - 171,758
மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே - 161,471
லொஹன் ரத்வத்த - 140,917
அநுராத ஜயரத்ன - 140,798
கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல - 110,832
வசந்த யாபா பண்டார - 108,940
குணதிலக ராஜபக்ஷ - 49,317
உதயன சாமிந்த கிரிந்திகொட - 39,904

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
ரவூப் ஹக்கீம் - 83,398
அப்துல் ஹலீம் - 71,063
எம். வேலுகுமார் - 57,445
லக்ஷமன் கிரியெல்ல - 52,311

17. களுத்துறை மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
விதுர விக்ரமநாயக்க - 147,958
ரோஹித அபேகுணவர்தன - 147,472
சஞ்சீவ எதிரிமான்ன - 105,973
பியல் நிஷாந்த - 103,904
ஜயந்த சமரவீர - 100,386
அனூப பஸ்குவல் - 97,777
லலித் எல்லாவல - 76,705
மஹந்த சமரசிங்க - 58,514

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
ராஜித சேனாரத்ன - 77,476
குமார வெல்கம - 77,083

18. இரத்தினபுரி மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
பவித்ரா வன்னியாராச்சி - 200,977
பிரேமலால் ஜயசேகர - 104,237
ஜானக வக்கும்புர - 101,225
காமினி வலேபொட - 85,840
அகில எல்லாவல - 71,179
வாசுதேவ நாணயக்கார - 66,991
முதிதா பிரியாந்தி - 65,923
ஜோன் செனவிரத்ன - 58,514

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
ஹேஷான் விஜய விதானகே - 60,426
வருண பிரியந்த லியனகே - 47,494
தலதா அதுகோரல - 45,105

19. அநுராதபுரம் மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
எஸ்.எம் சந்திரசேன - 139,368
சன்ன ஜயசுமன - 133,980
உத்திக பிரேமரத்ன - 133,550
செஹான் சேமசிங்க - 119,878
துமிந்த திஸாநாயக்க - 75,535
எச். நந்தசேன - 53,618
எஸ். குமாரசிறி - 49,030

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
இசாக் ரஹ்மான் - 49,290
ரோஹண பண்டார - 39,520

20. குருணாகலை மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
மஹிந்த ராஜபக்ஷ - 527,364
ஜொன்ஸ்டன் பெரேரா - 199,203
குணபால ரத்னசேகர - 141,991
தயாசிறி ஜயசேகர - 112,452
அசங்க நவரத்ன - 82,779
சமன்பிரிய ஹேரத் - 66,814
டீ.பி.ஹேரத் - 61,954
அநுர பிரியதர்ஷன யாபா - 59,696
பியரத்ன ஹேரத் - 54,351
ஷாந்த பண்டார - 52,086
சுமித் உடுகும்புர - 51,134

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
நளின் பண்டார - 75,631
ஜே.சி அலவதுவல - 65,956
அசோக் அபேசிங்க - 54,512
துஷார இந்துனில் - 49,364

21. கொழும்பு மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
சரத் வீரசேகர - 328,092
விமல் வீரவங்ச - 267,084
உதய பிரபாத் கம்மன்பில - 136,331
விஜேதாஸ ராஜபக்ஷ - 120,626
பந்துல குணவர்தன - 101,644
பிரதீப் சமன் குமார - 91,958
தினேஸ் சந்திர ரூபசிங்க குணவர்தன - 85,287
மதுர விதானகெ - 70,205
பிரேமனாத் சீ தொலவத்த - 69,055
காமினி குலவங்ச லொகுகே - 62,543
சுசில் பிரேமஜயந்த - 50,321
ஜகத் குமார - 47,693

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
சஜித் பிரேமதாஸ - 305,744
எஸ்.எம் மரிக்கார் - 96,916
முஜிபுர் ரஹ்மான் - 87,589
ஹர்ஷ த சில்வா - 82,845
பாட்டாலி சம்பிக்க ரணவக்க - 65,574
மனோ கணேஷன் - 62,091

22. கம்பஹா மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன
நாலக்க கொடஹேவா - 325,479
பிரசன்ன ரணதுங்க - 316,544
இந்திக்க அனுருத்த - 136,297
சிசிர ஜயகொடி - 113,130
நிமல் லன்சா - 108,945
பிரதீப் வித்தான - 97,494
சுதர்ஷனி பெர்னாண்டோ - 89,329
பிரசன்ன ரணவீர - 83,203
ஹர்ஷனி குணவர்தன - 77,922
லசந்த அலகியவன்ன - 73,061
நலின் பெர்னாண்டோ - 69,800
மிலான் ஜயதிலக்க - 68,449
உபுல் மஹேந்திரா - 67,756

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
சரத் பொன்சேகா - 110,555
ரஞ்சன் ராமநாயக்க - 103,992
ஹர்ஷன ராஜகருணா - 73,612
காவிந்த ஜயவர்தன - 52,026

தேசிய மக்கள் சக்தி
விஜித ஹேரத்
 

/fa-newspaper-o/ மேலும் பிரபலமான செய்திகள்$type=ticker$cate=2$count=8$va=0$i=1$cm=0$tb=rainbow

Name

Article,94,Astrology,29,cinema,192,doctor,12,Gallery,72,india,258,Jaffna,960,lanka,6482,medical,2,Medicial,34,sports,157,swiss,15,technology,55,Trending,3006,Videos,7,World,307,Yarlexpress,3733,கவிதை,3,சமையல் குறிப்பு,3,பியர்,1,யாழ்ப்பாணம்,1,வணிகம் / பொருளாதாரம்,6,
ltr
item
Yarl Express: நாடாளுமன்றுக்கு தெரிவான 196 பேரின் விவரங்கள்.
நாடாளுமன்றுக்கு தெரிவான 196 பேரின் விவரங்கள்.
https://1.bp.blogspot.com/-CCdOrA37Voo/Xy1ESr77N1I/AAAAAAAApAk/sPbY0zESm3IhfcxTuY00Pyz7hpleJ9G5wCLcBGAsYHQ/s640/IMG_20200804_061304.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-CCdOrA37Voo/Xy1ESr77N1I/AAAAAAAApAk/sPbY0zESm3IhfcxTuY00Pyz7hpleJ9G5wCLcBGAsYHQ/s72-c/IMG_20200804_061304.jpg
Yarl Express
https://www.yarlexpress.com/2020/08/196.html
https://www.yarlexpress.com/
https://www.yarlexpress.com/
https://www.yarlexpress.com/2020/08/196.html
true
2273553020617608170
UTF-8
Loaded All News எந்த செய்தியும் கிடைக்கவில்லை மேலும் செய்திகளையும் பார்க்க மேலும் வாசிக்க Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All உங்களுக்கு பரிந்துரைக்கப்படும் செய்திகள் LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content